اصلی همکاری دستگیری قاتل سریالی اخبار حوادث

اصلی: همکاری دستگیری قاتل سریالی اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی می گوییداز مسافران خارج از کشور عوارض نگیرند،پس مالیات گرفتن از کارمند هنر است؟

دولت در لایحه بودجه پیشنهادی امسال رقمی را جهت عوارض خروج از کشور پیشنهاد کرد که چند برابر رقم قبلی است و طبعا این عوارض در سفرهای مکرر افزوده هم خواهد شد. با ا

می گوییداز مسافران خارج از کشور عوارض نگیرند،پس مالیات گرفتن از کارمند هنر است؟

می گوییداز مسافران خارج از کشور عوارض نگیرند،پس مالیات گرفتن از کارمند هنر است؟

عبارات مهم : اشتغال

دولت در لایحه بودجه پیشنهادی امسال رقمی را جهت عوارض خروج از کشور پیشنهاد کرد که چند برابر رقم قبلی است و طبعا این عوارض در سفرهای مکرر افزوده هم خواهد شد. با اين كار دولت بسياري مخالفت كردند همان طور كه با پيشنهاد دولت براي از بین بردن يارانه اقشاري از مردم و همچنين گران كردن قيمت بنزين و… هم مخالفت شده است است چون باعث افزايش تورم و فشار به اقشاري از مردم مي شود. در عين حال به دلايلي مي توان با اين کارها دولت مخالف نبود و آن را بهترين روش براي تامين هزينه اداره كشور تلقي كرد.

می گوییداز مسافران خارج از کشور عوارض نگیرند،پس مالیات گرفتن از کارمند هنر است؟

به آمارهاي زير توجه كنيد: «دولت حدود ۴۵هزارميلياردتومان بايد يارانه بدهد، ٨٠هزارميلياردتومان بايد حقوق و دستمزد بدهد و ٢۵هزارميلياردتومان هم بايد به صندوق هاي بيمه بازنشستگي براي پرداخت حقوق بازنشستگان كمك كند. بعد ١۵٠هزار ميليارد تومان همين سه تعهد دولت هزينه دربردارد. بعد كل درآمد نفتي و مالياتي دولت مي رود بابت حقوق و يارانه.»اين آمار را يكي از جامعه شناسان در اوايل كار دولت روحاني مورد استناد قرار داد و گفت با اين حساب دولت هيچ پولي براي سرمايه گذاري در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در اختيار ندارد درحالي كه هر گونه افزايش توليد و ايجاد رونق اقتصادي و سامان دادن به اشتغال نيازمند سرمايه گذاري هست. بنابراين دولت بايد به فكر تامين منابع مالي تازه براي خود باشد.

حال اگر بخشي از يارانه را از بین بردن نكند، قيمت حامل هاي سوخت را اوج نبرد، عوارض جديد وضع نكند، هزينه بنيادهاي ناشناخته را كاهش ندهد، از منزل هاي خالي ماليات نگيرد و… شما بفرماييد كه از كجا بايد هزينه اداره كشور را تامين كند؟گرفتن ماليات از كارمندان و توليدكنندگان و اشتغال آفرينان هنر نيست كه در مواردي اقدامي ضدتوليدي و ضداشتغال محسوب مي شود. ماليات بايد از كساني گرفته شود كه وضع مالي بهتري دارند. از هر كسي كه مي تواند به سفر خارج كشور برود، بايد ماليات گرفت. هر كسي ميلياردها سرمايه خود را به منزل تبديل مي كند و آن را خالي نگه مي دارد، بايد ماليات بدهد. نمي شود از دولت با دستان بسته انتظار معجزه داشت.

دولت در لایحه بودجه پیشنهادی امسال رقمی را جهت عوارض خروج از کشور پیشنهاد کرد که چند برابر رقم قبلی است و طبعا این عوارض در سفرهای مکرر افزوده هم خواهد شد. با ا

اخبار اقتصادی – اعتماد

واژه های کلیدی: اشتغال | سرمايه گذاري | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs